School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Gwerthoedd yr Ysgol/ School Values

Datganiad o Genhadaeth: Tyfu Dysgu Llwyddo

 

Ein dyhead yw:

Y bydd plant, rhieni, staff a llywodraethwyr yn gweithio gyda’i gilydd i greu ysgol hapus, gynhyrchiol a symbylol.”

Nod yr Ysgol

Ein nod yw sicrhau bod yr holl blant, beth bynnag eu gallu, yn cyrraedd eu llawn potensial mewn awyrgylch hapus a diogel.

           Ethos yr Ysgol

Mae Ysgol Gymraeg Glan Ceubal yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn a datblygu’n aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.

 

           Amcanion yr Ysgol

Yn Ysgol Gymraeg Glan Ceubal ein bwriad yw:

  • hybu rhagoriaeth
  • gwerthfawrogi cyfraniad yr unigolyn
  • datblygu dysgwyr hyderus ac annibynnol
  •  hybu datblygiad esthetig, ysbrydol, moesol a chymdeithasol
  • datblygu hunanddisgyblaeth
  • addysgu’r plant i werthfawrogi a pharchu’r hunan ac eraill
  • datblygu datblygiad sgiliau

• cael hwyl wrth ddysgu!

 

 

Mission Statement: Grow Learn Succeed

Our desire is:

“That children, parents, staff and governors work together to create a happy, productive and stimulating school.”

 

School Objective 

Our objective is to ensure that all children, regardless of their ability, achieve their full potential in a happy and safe environment.

 

School Ethos 

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal is a safe and caring community where all children will have the opportunity to achieve their full potential and develop to be valuable members of society. 

 

School Aims

At Ysgol Gymraeg Glan Ceubal we aim to:

· promote excellence

· appreciate individual contributions

· develop confident and independent learners

· promote aesthetic, spiritual, moral and social development

· develop self-discipline

· educate the children to appreciate and respect themselves and others

· develop skills

· have fun when learning!

 

Top