School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Ein Gweledigaeth Hysgol / Our School Vision

Tyfu, Dysgu, Llwyddo  -   Grow, Learn Succeed 

 

Gweledigaeth ein hysgol yw arfogi unigolion uchelgeisiol a chreadigol mewn awyrgylch hapus, cynhwysol, gofalgar a chartrefol. Crёwn ymwybyddiaeth gref o Gymreictod a balchder yn ein hiaith. Datblygwn ddinasyddion egwyddorol sy’n ymwybodol o’r amrywiaeth sydd yn ein byd ac yn barod i gyfrannu at ddyfodol gwell ac i fod yn aelod gwerthfawr o gymdeithas. Magwn ddysgwyr mentrus sy’n dysgu a llwyddo trwy ddyfalbarhad. Credwn y dylai cymuned yr ysgol gydweithio mewn partneriaeth a rhoi blaenoriaeth uchel i les disgyblion.​ 

 

Our school vision is to equip ambitious and creative individuals in a happy, accepting and safe environment. We create a strong awareness of Welshness and pride in our language. We develop principled citizens who are aware of the diversity in world they live in and are ready to contribute to a brighter future and become a valued member of society. We nurture enterprising learners who learn and succeed through perseverance. We believe that the school community should work in partnership with each other for the benefit of the children in our care. 

Top