School Logo

Ysgol Gymraeg Glan Ceubal

Manylion Cyswllt / Contact Details

Rhif Ffôn/ Phone Number: 02920 626650

Ebost/ Email: ysgolglanceubal@cardiff.gov.uk

Get in touch

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

Proses ADY Ysgol Glan Ceubal / ALN Process Ysgol Glan Ceubal

 

Ein Gweledigaeth/ Our Vision

Yma yn Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr at sicrhau bod pob disgybl yn medru llwyddo a chyflawni mewn amgylchedd gyda darpariaeth gyfoethog sy’n trechu rhwystrau ac yn galluogi dysgu ac addysgu effeithiol sydd wedi ei bersonoli i anghenion penodol pob disgybl.

Rydyn ni’n sicrhau ein bod yn diwallu anghenion y plant wrth gynnal safonau uchel o wahaniaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn gosod targedau uchelgeisiol ac yn dysgu’r disgyblion i osod safonau uchel iddyn nhw’u hun hefyd.

Yn ôl Pedwar Diben y Cwricwlwm newydd, rydym yn annog disgyblion i fod yn fentrus ac yn greadigol, yn egwyddorol ac yn wybodus, yn iach a hyderus, ac yn uchelgeisiol a galluog.

Rydym yn cydnabod bod bob plentyn yn unigryw, a bod gan ran fwyaf o ddisgyblion anghenion dysgu ychwanegol, neu yn eu profi rhywbryd yn ystod eu bywyd ysgol. Felly, mae’n hanfodol ein bod yn darparu amgylchedd cynhwysol a gofalgar ar gyfer pob disgybl.

 

Here at Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, we are committed to ensuring each child achieves and succeeds in an enriched environment that overcomes the obstacles, and allows children to learn effectively. In order to provide this, we personalise learning to the needs of each pupil.

We ensure that each child’s needs are met by maintaining high standards of differentiation. By doing so, we set ambitious targets and teach the children to set high standards for themselves too.

Following the Four Purposes of the new Curriculum, we encourage children to be enterprising and creative learners, principled and knowledgeable, healthy and confident, and ambitious and capable.

We acknowledge that each child is unique, and that most children have additional learning needs, or will experience them at some point during their school life. Therefore, it is essential that we provide an inclusive and caring environment for each child.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol Newydd/ The New Additional Learning Needs Bill

O fis Ionawr 2022, mae Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu ac Addysg Ychwanegol (Cymru) (ALNET) yn disodli'r fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) cyfredol gyda system ddiwygiedig yn seiliedig ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Mae'r Bil yn gwneud darpariaeth ar gyfer Cynlluniau Datblygu Unigol cyffredinol, statudol (CDU) ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc ag ADY.

Bydd gofyn i bob ysgol yng Nghymru wneud newidiadau i'w systemau cyfredol. Rydym yn gweithio ar y cyd â Chyngor Sir Caerdydd i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'r Ddeddf ALNET newydd.

 

From January 2022, The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act (ALNET) replaces the current Special Educational Needs (SEN) framework with a reformed system based on Additional Learning Needs (ALN). The Bill makes provision for universal, statutory Individual Development Plans (IDP) for all children and young people with ALN.

All schools in Wales will be required to make changes to their current systems. We are working in collaboration with Cardiff County Council to ensure a smooth transition to the new ALNET Act.

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

I wylio'r ffilm hwn yn Saesneg - ewch i https://youtu.be/00gHqzWowPghttps://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cyflwyniad

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

To see this film in Welsh - go to https://www.youtube.com/watch?v=jtmk2lwpFsQ&list=PLTZvaU9CIF5uvYFlb7d-1dUErSMTpg9l3&index=3&t=9shttps://gov.wales/additiona...

Gwybodaeth ychwanegol / Further information

Dyslecsia / Dyslexia

Credir mai 10% o’r boblogaeth yn derbyn diagnosis o ddyslecsia. Er hyn, mae’n aml yn cael ei gam-ddeall. Mae dyslecsia yn wahaniaeth niwrolegol sydd yn medru cael effaith mawr ar addysg plentyn, a’u bywyd o ddydd i ddydd. Mae profiad dyslecsia pawb yn wahanol. Mae’n gallu amrywio o ran difrifoldeb, ac mae’n gallu bod yn rhan o anghenion dysgu ychwanegol arall. Yn aml, mae’n treiddio drwy’r teulu.

Os ydych yn meddwl bod eich plentyn yn dioddef o ddyslecsia, mae croeso i chi ddod i siarad gyda'r athro dosbarth.

 

10% of the population are believed to receive a diagnosis of dyslexia at some point in their lives. However, it is often misunderstood. Dyslexia is a neurological difference which can have a big impact on a child’s learning, and their day to day lives. Everyone’s experience of dyslexia is different. It can vary in severity, and it can be a part of other additional learning needs. Often, it runs within families.

If you are concerned that your child might have dyslexia, you are welcome to come and talk to the class teacher.

 

Os ydych eisiau trafod mwy am eich plentyn ag ADY, cysylltwch a Miss C Tobias.

If you wish to discuss your child and ALN, please contact Miss C Tobias.

 

TobiasC3@hwbcymru.net

Top